March

O, martie, ce lună! Atât de intens și plina de muncă. 

Odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, Pahumi a luat măsuri pentru a oferi ajutor familiilor nevoiașe și copiilor care trec granița în căutarea unui loc sigur în care să trăiască. Am întâmpinat copii și adolescenți dintr-un orfelinat ucrainean în trecere prin Cluj-Napoca, care timp de o zi s-au jucat cu copiii noștri și s-au bucurat de spațiile asociației, făcându-și, de asemenea, provizii de alimente și apă înainte de a-și continua călătoria către viitoarea lor casă. Am întâmpinat și copiii ucraineni care au fost incluși în programul de activități Pahumi: ei sunt alături de noi de câteva săptămâni și fac parte integrantă din mica noastră comunitate de copii care se distrează și cresc împreună în fiecare zi.

La mijlocul lunii, noi, voluntarii, am participat la MidTerm Evaluation Meeting, parte a ciclului de instruire și evaluare ESC: 5 zile de întâlniri online cu facilitatori și un grup de voluntari internaționali care, ca noi, își desfășoară proiectul ESC în România. A fost o oportunitate valoroasă să ne oprim pentru un moment și să reflectăm asupra experienței noastre de până acum, să facem o evaluare, să ne dăm „o palmă pe spate” pentru dificultățile pe care le-am depășit până acum și să privim următoarele luni stabilindu-ne noile obiective, și căile prin care le putem atinge. Mai mult, a fost o oportunitate grozavă de a-i cunoaște pe ceilalți voluntari ESC din România: am făcut schimb de contacte și organizăm deja excursii pentru a ne întâlni, a împărtăși experiențele noastre în diferite ONG-uri și a descoperi frumusețea diferitelor orașe și sate românești.

Între timp, am derulat activitățile zilnice la Pahumi cu toată energia și dăruirea pe care o avem. La cursul de engleză am consolidat bazele gramaticale și am ținut cursuri de conștientizare civică. Am alternat concursurile Speeling Bee și lecțiile de vocabular-gramatică cu cursuri dedicate conceptelor fundamentale pe care, în opinia noastră, copiii trebuie să înceapă să le cunoască: am vorbit cu ei despre libertate; le-am povestit istoria Zilei Internaționale a Femeii și am reflectat împreună asupra condiției femeilor de astăzi; am introdus conceptul de consimțământ; am început să lucrăm la „Cartea succesului”, un caiet personal pe care să notezi ceea ce te face fericit și mândru de tine pentru a câștiga încredere în tine. 

În timpul orelor de crafts am continuat să dăm voce creativității copiilor, lăsându-i liberi să se exprime prin abilități manuale și diferite tehnici artistice, și începând să introducem câteva noțiuni de istoria artei: au avut ocazia să se inspire din lucrări de artă din mișcarea Abstracționism, fiecare dintre ei alegând un tablou al unui artist foarte celebru (cum ar fi Kandinskij, Mondrian, Klee, Miró, Rothko...) și încercând să o reproducă sau să o reinventeze. A venit și vremea micilor teste de evaluare: atât la engleză, cât și la IT, ne-am „examinat” copiii pentru a lua notă de nivelul atins după luni de lecții împreună, pentru a înțelege ce să consolidăm și cum să progresăm în învățare. La laboratorul de IT, după sesiunile dedicate învățării scrisului și lucrului la prezentări PowerPoint, acum am început să lucrăm cu Scratch pentru a învăța programarea!

În plus, ca în fiecare lună, am găzduit copiii asociației Uniunea Creștină din România (UCR) la cursul de IT de bază și au avut și un test de evaluare – care ne-a umplut de mândrie pentru numeroasele progrese pe care le-au făcut. Este foarte frumos să-i vedem pe copiii din Pahumi jucându-se împreună cu cei de la UCR și socializând, cu ochii plini de entuziasm și bucurie. Lecțiile de sport s-au concentrat pe aprofundarea Capoeira, dansul brazilian care sintetizează lupta, acrobația, cântece și muzică și, mai ales, armonia mișcărilor. În cadrul cursului de Public Speaking am realizat atât studiul teoretic al tehnicilor de comunicare, cât și practica, cu exerciții de improvizație dirijată sau încercări libere. De asemenea, am avut o mulțime de momente de distracție, cu jocuri muzicale, competiții pe echipe mici, pictură pe față, „Rațele și vânători” și „Pisica” și bineînțeles jocuri inventate liber de imaginația copiilor. În cele din urmă, ne-am putut bucura de aer liber și de soarele de primăvară, așa că am mers și în grădină pentru a-i învăța pe copii cum să planteze flori și ceapa si cum sa aiba grija ulterior de ele , ceea ce este o activitate foarte distractivă, dar și educativă: învățăm să avem grijă de pământ și plante. 


Și apoi și apoi și apoi... au început petrecerile de aniversare la Pahumi! Am gazduit mai multe, intotdeauna pentru copii din afara asociatiei deocamdata. Este o experiență cu totul nouă pentru noi, voluntarii: foarte distractiv, dar și foarte, foarte obositor! 


La final, luna aceasta s-a alăturat echipei un nou membru: Ana. Copiii sunt încântați să fie alături de ea, ea se ocupă de teme și de activitățile de învățare, dar este și super creativă și... îi învață pe copii să facă jungling!  

Stați aproape, ne vedem luna viitoare!

Oh March, what a month! So intense and full of work.
With the outbreak of war in Ukraine, Pahumi took action to provide help to needy families and children who are crossing the border looking for a safe place to live. We have welcomed children and adolescents from a Ukrainian orphanage passing through Cluj-Napoca, who for one day played with our children and enjoyed the spaces of the association, also stocking up on food and water before continuing their journey to their future home. We have also welcomed Ukrainian kids who have been included in the Pahumi activity program: they are with us for weeks now and are an integral part of our small community of children who have fun and grow together every day. 

In the middle of the month, we volunteers participated in the MidTerm Evaluation Meeting, a part of the ESC Training and Evaluation Cycle: 5 days of online meetings with facilitators and a group of international volunteers who like us are carrying out their ESC project in Romania. It has been a valued opportunity to stop for a moment and reflect on our experience so far, make an assessment, give us “a pat on the back” for the difficulties we have overcome until now and look to the next months by setting our goals and the paths to achieve them. Furthermore, it was a great opportunity to get to know the other ESC volunteers in Romania: we exchanged contacts and we are already organizing trips to meet, share our experiences in different NGOs and discover the beauty of different Romanian cities and villages. 

In the meantime, we have carried out the programs of activities at Pahumi with all the energy and dedication we have. In the English course, we consolidated grammar bases and held Civic Awareness classes. We alternated Speeling Bee contests and vocabulary-grammar lessons with classes dedicated to fundamental concepts that, in our opinion, children must begin to know and make their own: we talked with them about freedom; we told them the history of the International Women’s Day and we reflected together on the condition of women today; we introduced the concept of consent; we started working on the "Book of success", a personal notebook on which to write down what makes you happy and proud of yourself to gain self-confidence. During the hours of Crafts, we continued to give voice to the creativity of children, leaving them free to express themselves through manual skills and different artistic techniques, and starting to introduce some notions of art history: they had the opportunity to be inspired by works of art from the Abstractionism movement, each of them choosing a painting by a very famous artist (such as Kandinskij, Mondrian, Klee, Miró, Rothko...) and trying to reproduce or reinvent it. 

It also came the time for small evaluation tests: both in English and in IT, we “examined” our children to take note of the level reached after months of lessons together, so as to understand what to consolidate and how to progress in learning. At the IT lab, after the sessions dedicated to learning how to type and work on PowerPoint presentations, we have now started working with Scratch to learn programming! In addition, as every month, we hosted the children of the Uniunea Creștină din România (UCR) association for the basic IT course and they had an evaluation test as well – which filled us with pride for the many progresses they have made. And how nice to see the children of Pahumi and UCR playing together and socializing, with their eyes full of enthusiasm and joy.

The sport lessons focused on the deepening of Capoeira, the Brazilian dance that synthesizes fight, acrobatics, songs and music, and above all the harmony of movements. During the Public Speaking course, we carried out both theoretical study of communication techniques and practice, with guided improvisation exercises or free attempts. 

Also, we had a lot of moments of leisure and fun, with musical games, small team competitions, face painting, “Ducks and Hunters” and “The Cat” and of course games freely invented by the imagination of children. Finally, we could enjoy the outdoors and the Spring sun, so we also went to the garden to teach the kids how to plant watering flowers and onions, which is a very fun but also educational activity: we learn to take care of the earth and the plants and, so, of ourselves. 


And then and then and then... the birthday parties at Pahumi have started! We have hosted several, always for children from outside the association for now. It’s a brand new experience for us volunteers: very fun but also very, very tiring! 


In the end, this month a new member joined the team: Ana. The kids are delighted to be with her, she takes care of homework and learning activities, but she is also super creative and… is teaching kids jungling!

Stay tuned, see you next month!