Growing in May

[RO]

Vara a început și se simte incredibil. Este o bucurie să simți în cele din urmă căldura. Cu toate acestea, schimbarea vremii nu a fost singura schimbare. Am primit noi completări în echipa noastră! Bine ați venit, Bianca și Ioana!

Din câte am auzit și am văzut, amândouă păreți două tinere foarte energice și drăguțe. Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem! Simt că ne vom distra foarte mult și ne vom face împreună multe grozăvii.

Primele săptămâni împreună cu noua noastră echipă au fost foarte pline de evenimente – programele After School au revenit, am făcut voluntariat pentru Banca de Alimente din Cluj, am continuat colaborarea cu o organizație care lucrează cu copii în risc de separare și am participat la Săptămâna națională a voluntarului. Haideți să trageți cu ochiul la evenimentele din luna trecută!

Colaborarea cu Banca de Alimente din Cluj a continuat. Împreună, voluntarii și clienții LIDL au adus o contribuție considerabilă comunității noastre. Generozitatea, empatia și conversațiile frumoase ne-au făcut să ne simțim umili ca parte a lanțului care furnizează alimente celor care au nevoie din comunitatea noastră. Contribuțiile dvs. au făcut diferența.

Luna mai a cuprins, de asemenea, săptămâna națională a voluntariatului, iar accentul a fost pus pe protejarea naturii – atât printr-un proiect de grădinărit, cât și printr-un proiect de ecologizare la pădure. La Pahumi a fost amenajată o grădină – acesta este momentul în care copiii sunt mândri să vă anunțe că cultivăm ceapă. Cercetările au arătat importanța grădinilor educaționale ca instrument pedagogic pentru a spori înțelegerea copiilor despre legătura dintre producția de alimente, natură și durabilitate. Mulțumim, Andi, pentru o inițiativă minunată care a fost atent planificată și realizată excelent.

O ecologizare serioasă a fost organizată în pădurea și pe dealurile din jurul Pahumi, cu voluntarii din departamentele Rocks of Community și Rocks of Nature la cârmă. Împreună am prevenit unele dintre următoarele efecte secundare, conform agenției de protecție a mediului din Statele Unite – modificări ale habitatelor, creșterea concentrației rezistenței chimice la degradare în partea superioară a lanțului alimentar și a pericole fizice pentru animale. A vedea angajamentul copiilor de a avea grijă de natură a fost punctul culminant al săptămânii pentru unii dintre voluntari.

Toate schimbările, oricât de mari sau mici, au un impact. În timp ce unii voluntari au executat proiecte mari, alții s-au rezumat la unele mai mici. Spre exemplu, am învățat cum bicarbonatul de sodiu poate înlocui multe substanțe chimice când vine vorba de curățenie – o substanță chimică multifuncțională pe care o vom alege data viitoare când curățăm, în locul altor substanțe chimice care lasă o amprentă ecologică mai mare. Întrebarea este, vreți să ne urmați exemplul?

Într-o notă ceva mai tristă, a trebuit să ne luăm rămas bun de la un membru foarte iubit al echipei, Ana-Maria. Ne părăsește pentru a urmări alte obiective. Cine știe, poate într-o zi ea vă va învăța copiii modul corect de a conjuga verbul „Zu Sein”. Mulțumesc, Ana, pentru determinarea, energia, curiozitatea și bucuria pe care le-ai adus la Pahumi. Ne vei lipsi.

Una dintre activitățile preferate atât în rândul copiilor, cât și al voluntarilor, a fost să-i scriem scrisori de revedere Anei-Maria. Bănuiesc că avem o Lucia foarte angajată și un Pierre foarte implicat cărora trebuie să le mulțumim pentru asta.

Cu lucrurile revenind la normal, suntem foarte fericiți să continuăm programul nostru after school. Una dintre numeroasele colaborări ale Asociației Pahumi este cu organizația greco-catolică ce lucrează cu copii aflați în risc de separare. În fiecare săptămână așteptăm cu nerăbdare să ajutăm această organizație prin a face temele în limba engleză cu copiii, dar și să învățăm din experiența lor de a lucra cu copiii atât de mult timp! Singura persoană responsabilă de această colaborare din partea Pahumi este managerul nostru de proiect, Ioana! Felicitări.

De-a lungul lunii s-au făcut progrese enorme prin această colaborare – de la a învăța elementele de bază ale prezentărilor, până la a începe să împărtășim păreri și să scriem povestiri. Este incredibil! FELICITĂRI, COPII!

Pe lângă acest progres, trebuie să recunoaștem și progresele făcute de copiii de la Pahumi. Engleza lor a parcurs un drum lung. Dacă am fi părinții lor, le-am da o medalie de aur și o recompensă dulce, pentru că le-au câștigat!

_______________________________________________________________________________________________

 

[EN]

The summer has started and that feels amazing. It is a treat to finally be warm. However, the change in weather hasn’t been the only new change. We have received some new additions to our team! Welcome Bianca and Ioana! 

From what I have both heard and seen the two of you seem to be two very energetic and nice young women. We look forward to getting to know you! I have a feeling that we will have a lot of fun and get up to lots of mischiefs together. 

The first weeks together with our new team have been very eventful with After School programs back on track, volunteering for our local food bank, continued collaboration with an organization named Children at risk for separation and national volunteering week. Here is a sneak peek of last month’s events! 

The collaboration with the food bank has continued. Together, volunteers and Lidl customers have made a considerable contribution to our community. The generosity, empathy and nice conversations have left us feeling very humbled to be a part of the chain that supplies food to those in need in our community. Your contributions have made a difference. 

The month of May has also contained the national volunteering week and the focus has been on making amends to nature – both through a gardening project and a thorough cleaning project in the forest. A garden has been set up at Pahumi – this is where the children are proud to let you know that we are growing onions. Research has shown the importance of educational gardens as a pedagogical tool to increase children’s understanding of the connection between food production, nature and sustainability. Thank you Andi for a lovely initiative that has been carefully planned and excellently carried out! 

A deep cleaning was carried out in the forest and hills surrounding Pahumi. With the rocks community and rocks of nature at the helm. Together we prevented some of the following side effects according to the United States Environmental protection agency. Habitat alterations, increasing higher concentration of chemical resistance to degradation in top of the food chain and physical hazards to animals. To see the children’s commitment to caring for nature was the highlight of the week for some of the volunteers.

All changes, no matter how big or small, make an impact. While some executed big projects others had to settle with smaller ones. For example, learning about how baking soda can replace many chemicals when cleaning. A multipurpose chemical which we will go for the next time we are cleaning instead of chemicals that leaves a bigger ecological footprint. The question is, will you? 

On more of a sad note, we have had to say goodbye to a much-loved member of staff, Ana-Maria. She is now leaving us to pursue other goals. Who knows, maybe one day she will be teaching your children the correct way to bend the verb “Zu Sein”. Thank you Ana for the determination, energy, curiosity and laughter that you have brought to Pahumi. You will be missed. 

One of the favourite activities amongst both children and volunteers has been writing goodbye notes to Ana-Maria. I suspect we have a very committed Lucia and a very involved Pierre to say thank you for that. 

With things returning to what used to be normal we are very happy to continue with our after school program. One of Pahumi’s many collaborations is whit the greek-catholic organization called Children at risk of separation. Every week we look forward to assisting this organization in helping out with English homework and learning from their experience of working with children their entire careers! The one and only person responsible for this collaboration from the Pahumi’s side is our project manager Ioana! Well done. 

Over the month’s enormous progress has been made through this collaboration. From learning the basics of introductions to starting to share opinions and writing short stories. That is incredible! WELL DONE, CHILDREN!

Alongside this progress, we also have to recognize the progress made by the children at Pahumi. Their English has come a long way. If we were their parents we would give them a gold star and a sweet treat, because they have earned them!

 

Klara, a volunteer from Sweden

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *