Mid Term Feelings | February

 

[RO]

Luna februarie a început cu vacanța intersemestrială a copiilor. A fost o săptămână intensă atât pentru voluntari, cât și pentru copii, însă ne-am distrat cu toții în timpul activităților. Am avut parte de multe plimbări lungi la pădure, unde am explorat coniferele și am jucat „vulturii și salamandrele”…

Într-o zi chiar am aprins și un foc la marginea pădurii pentru a ne încălzi mâinile înghețate și, partea cea mai bună, pentru a face bezele cu ciocolată și biscuiți! Lucia, în timp ce sufla în foc, s-a simțit amenințată de toate bețele care aveau înfipte în vârf câte o bezea topită (sau chiar în flăcări!). Le-a cerut copiilor să nu îi atingă geaca de munte cu armele periculoase, iar aceștia s-au conformat – i-au lipit o bezea pe pantaloni. După toate aceste aventuri la pădure, ne întoarcem la Pahumi și ne uităm la o scurtă animație, obosiți după plimbările lungi.

În timpul acestei tabere de iarnă i-am învățat pe copii să joace șah. Pierre, Klara, Andi și Beltran au exersat acasă, iar legenda spune că nimeni nu-l poate învinge pe francez!

A doua săptămână a lunii februarie a fost dedicată cursului online Mid Term Evaluation organizat de Agenția Națională și condus cu entuziasm de Ioana și Beniamin. A fost o ocazie excelentă de a face o pauză în munca noastră de voluntariat și de a evalua în ce punct al vieții suntem și ce urmează să facem. Am discutat despre provocările, realizările, responsabilitățile și chiar conflictele noastre în cadrul acestui proiect. Am învățat ce instrumente putem folosi pentru a continua procesul de învățare și cum să scriem un Youthpass care să ne poată ajuta în viitor, în funcție de ce obiective avem. Una dintre sesiunile de la finalul cursului a fost un “tool fair” realizat de noi, pentru noi – am propus diferite subiecte de interes și unii voluntari și-au arătat abilitățile în prezentarea pasiunilor lor. Tot în această perioadă am realizat că am ajuns la jumătatea activității noastre de voluntariat aici, la Cluj. Avem sentimente contradictorii – suntem entuziasmați privind viitorul, însă și triști pentru plecarea din României și, automat, părăsirea noii familii pe care am creat-o aici.

Că veni vorba de familia noastră de la Pahumi, o veste care a fost greu de digerat atât pentru noi, cât și pentru copii, a fost demisia lui Dani. Cu toate că acum îi ducem dorul, ne simțim mai înțelepți și mai experimentați după tot timpul petrecut cu el – Lucia știe cum să urce în cel mai înalt copac din pădure pentru a prinde leagănul, Andi și David sunt experți în curățarea fermei, Pierre știe să poarte încălțăminte corespunzătoare în funcție de sarcinile zilei, Beltran a descoperit că poți rămâne în continuare copil în timp ce ai grijă de alți copii și Klara știe să numere invers în limba română! Deci, la urma urmei, trebuie să-i mulțumim lui Dani pentru toate lecțiile pe care ni le-a dat fără să realizeze.

 După această săptămână acasă, am revenit la Pahumi cu multă energie. Când s-au închis școlile, Pahumi a rămas deschis și a primit copiii pentru programul before și after school. În prezent, la mijlocul lunii februarie, școlile s-au deschis din nou și ne concentrăm eforturile și atenția asupra programului after school. Încetul cu încetul primăvara se apropie și putem ieși afară din ce în ce mai des. Ne-a fost dor să folosim tiroliana, așa că acum se formează o coadă imensă de copii când văd că un voluntar se apropie de locul cu pricina.

 

Alte lucruri demne de menționat aici ar fi faptul că voluntarii internaționali au trecut cu succes testul de limba română (ieeeei!) și că mașina noastră s-a stricat din nou (ieei?) din cauza cantităților uriașe de noroi adunate pe dealuri după topirea zăpezii. Nu vă faceți griji, acum a revenit de la mecanic – încă plină de noroi, dar funcționează.

În toată această lună am avut urcușuri și coborâșuri. În cele din urmă, putem vedea evoluții frumoase în abilitățile și comportamentul copiilor, precum și în ale noastre, așa că suntem recunoscători.  Vom folosi aceste ultime luni pentru a ne dezvolta și a crea micile noastre proiecte personale pentru copii. Stați aproape!

_______________________________________________________________________________________________

[EN]

February began with the children’s intersemester vacation. It has been an intense week for both the volunteers and the children, but we all had a great time during the activities. We’ve had a lot of long walks to the forest, where we explored the pine trees and played “eagles and salamanders”.

One day we even light up a fire to heat our frozen hands and, the best part, to make marshmallows with chocolate and biscuits! 

Lucia, while making the fire bigger, felt threatened by all the sticks holding a melted (or even burning!) marshmallow on their tips. She asked the kids not to touch her mountain jacket with the dangerous weapons, and they complied – one marshmallow got stuck on her pants instead. After all the adventure at forest, we used to go back to Pahumi and watch a short animation, tired after the long walks.

During this winter day camp we also taught the children to play chess. Pierre, Klara, Andi and Beltran exercised at home and the legend is saying that nobody can beat the French guy!

Second week of February has been dedicated to the online Mid Term Evaluation organized by the National Agency and happily led by Ioana and Beniamin. It has been a great opportunity to put a pause on our volunteering work and evaluate where we are and what’s next. We discussed our challenges, accomplishments, responsibilities and even conflicts. We learned which tools we can use to continue the learning process and how to write a Youthpass that can serve our future goals. One of the latest sessions was a tool fair made by us, for us – we proposed different topics and some of the volunteers showed their skills in presenting their passions. We also realized that we were halfway through our volunteering work here, in Cluj. We have mixed feelings about this – we feel the excitement of our future lifes and also the sadness of leaving Romania and thus the new family we have created.

And, speaking of our Pahumi family, one news that was hard to digest both by us and the kids was Dani’s resignation. Even though we really miss him now, we feel wiser and more experienced because of all the time spent with him – Lucia knows how to climb in the tallest tree in the woods to tie the swing, Andi and David are experts in cleaning the farm, Pierre knows how to wear appropriate shoes according to the job of the day, Beltran has discovered that you can still remain a child while taking care of other childs and Klara knows how to count down in Romanian! So, after all, we need to thank Dani for all the little lessons he gave us without realizing.

After this week home, we went to Pahumi with lots of energy. When schools closed, Pahumi remained open and received the children for before and after school program. Currently, at the mid of February, the schools are open again and we put all our efforts and attention on the after-school program. Little by little, the spring is approaching and we can go outside more and more often. We missed using the zip line, so now there is a huge queue of children when they see a volunteer approaching.

 

Other things worth mentioning here would be that the international volunteers successfully passed the Romanian language test (hooray!) and that our car broke again (hooray?) due to the huge amounts of mud gathered on the hills after the snow melt. No worries, now it is back from the mechanic – still full of mud, but working.

During all this month we had ups and downs. In the end, we can see beautiful developments in the childrens’ abilities and behavior, as well as in ours, so we are grateful.  We will use these last months to move forward and create our personal little projects for the children. Stay tuned!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *