New Year, new adventures | January

 

[RO] An Nou Fericit!

Începe un nou an, se întoarce o pagină nouă. Oportunitatea pentru noi toți de a ne gândi la noi proiecte, la noi orizonturi. Voluntariatul nostru continuă și încă mai are câteva surprize frumoase pentru noi. După o întoarcere la familiile și prietenii noștri, bogate în emoții. La revedere a fost greu, dar știam că vom trăi un an grozav. Acesta este cazul, deoarece în acest moment, când scriu aceste rânduri, copiii schiază împreună cu voluntarii și echipa Pahumi. Anul a început cu o tabără de iarnă. În program: un exalthon, jocuri olimpice, plimbări în pădure cu jocuri în aer liber: prinderea steagului … o vânătoare de comori al cărei scop era să găsească și să fotografieze cele mai frumoase priveliști, dar și alte elemente ale naturii (un cireș, pini , animale …), sport, dans, activități manuale (concurs de origami). Un program plin de lucruri frumoase spre deliciul copiilor. Zăpada este încă la noi și profităm de ocazie pentru a ne lupta cu zăpada, sărind în bălți. Ne pare rău pentru toți pantalonii, mănușile, pălăriile, toate cazurile umplute cu noroi și apă. Vederea zâmbetelor copiilor pe fețele lor după ce s-a făcut maro ne face fericiți.

Spiritul lui Pahumi este și va rămâne întotdeauna un copil bun. Între timp, școala a fost reluată, iar programul după școală continuă. Primim copiii dimineața într-o sală de calculatoare, astfel încât să poată participa la cursurile lor de la distanță. Noi voluntarii suntem acolo pentru a ne menține concentrarea, știm cu toții că a sta ore pe scaun nu este cel mai plăcut lucru. De aceea li se servește micul dejun. Mere, banane, portocale … Un mic dejun plin de vitamine, copiii vor avea nevoie de el pentru activitățile care le sunt pregătite de noi, voluntarii. Apoi, săniușul, ninsoarea, lupta împotriva zăpezii se succed.

Am sărbătorit zilele de naștere cu tort. Aș spune că este unul dintre cele mai frumoase momente la Pahumi. Sărbătorirea unei zile de naștere aici este ca o mare petrecere de familie cu muzică, cântece, prăjituri, zâmbete, o atmosferă caldă care ne face pe toți fericiți. Cred că am găsit cu toții o a doua familie aici, în România. Ne bucurăm de aceste momente care vor rămâne gravate în mintea noastră pentru totdeauna. Îi sfătuiesc pe toți tinerii care citesc aceste rânduri să-ți trăiască viața, să îndrăznească lucruri noi, să iasă din zona lor de confort. Acesta a fost un moment emoționant, dar viața la Pahumi nu se oprește niciodată. De fapt, aceste luni de decembrie și ianuarie au fost cele mai emoționante. Într-adevăr, plecarea acasă ne-a făcut să ne dăm seama de viața pe care o ducem, o viață nebună. Cu toții am învățat din această pauză.

_______________________________________________________________________________________________

PIERRE:

Revenirea în Franța a fost, pentru mine, un calvar – dar la vederea familiei, prietenilor și iubitei mele, toate lucrurile negative au fugit și au lăsat un zâmbet larg și lacrimi de fericire. Pentru mine a fost revelația, a trăi departe de familie nu este imposibil, dar a trăi fără ea este imposibil. Realizăm lucrurile frumoase din viață atunci când nu le mai avem. Am profitat de fiecare secundă între sărbători, Anul Nou, ieșirile. Mi-am dat seama că viața este frumoasă atunci când facem ceea ce ne place. Am evoluat și vreau să cresc din nou și din nou, s-au născut dorințe, proiecte. Îmi doresc ca toată lumea să se simtă împlinită în viața lor și va părea mult mai simplu. Deci, noroc pentru voi toți. Sărutări.

KLARA:

Să mă întorc acasă a fost o schimbare binevenită, cel puțin pentru mine, și un memento că viața pe care am petrecut-o 20 de ani construindu-o încă așteaptă. Dar aș putea simți, de asemenea, că timpul petrecut în România a afectat deja modul în care gândesc lumea și locul meu în ea!

LUCIA:

După cinci luni petrecute în Cluj, revederea cu familia pentru cele două săptămâni la București a cumulat multe lucruri faine de care îmi era dor. Sau multe persoane faine, mai bine spus.
Am petrecut probabil cel mai frumos Crăciun din ultimii (mulți) ani. Am facut secret Santa cu familia, am impodobit bradul (împreună cu pisicile, care au decis că trebuie sa renunțăm anul asta la globurile de sticlă și la beteală), ne-am colindat singuri acasă, cu chitara, ne-am uitat la filmari vechi de familie (de când spuneam „Clăciun Felicit”) și am petrecut ultima zi din an pe munte!

ANDI :

Cand a fost intrebat 2-3 linii despre sarbatoriile lui, Andi a spus: „I kicked ass, climbed 2 divisions, learnt chess.”

BELTRAN:

Cea mai bună parte din vizita acasă a fost atât revederea tuturor oamenilor cărora le simțeam lipsa și care își făceau griji pentru mine, cât și să petrec timp conform vechii mele rutine pentru a vedea diferențele pe care le-am construit. Acum pot experimenta cât de ciudată ar părea viața mea de zi cu zi pentru ceilalți cinci voluntari și chiar și pentru mine, acum, după ce am ajuns să trăiesc în altă țară.

_______________________________________________________________________________________________

Dorim să vă mulțumim că ne-ați urmărit în aventura noastră, care este aproape de inimile noastre.

 

[EN] Happy New Year!

A new year begins, a new page is turned. The opportunity for all of us to think about new projects, new horizons. Our volunteering continues and still has some nice surprises in store for us. After a return to our families and friends, rich in emotions. The goodbye was hard, but we knew we were going to live a great year. This is the case because at this moment when I am writing these lines the children are skiing with the volunteers and the team of Pahumi. The year started with a winter camp. On the program: an exalthon, Olympic games, walks in the forest with outdoor games: flag catching… a treasure hunt whose goal was to find and photograph the most beautiful views, but also other elements of nature (a cherry tree, pines, animals…), sports, dance, manual activities (origami contest). A schedule full of beautiful things to the delight of the children. The snow is still with us and we take the opportunity to do snow fights, jumping in puddles. We are sorry to all the pants, gloves, hats, all cases filled with mud and water. Seeing the children’s smiles on their faces after turning brown makes us happy.

The spirit of Pahumi is and will always remain a good child. In the meantime, school has resumed, and the after-school program continues. We welcome the children in the morning in a computer room, so they can participate in their classes from a distance. We volunteers are there to keep their concentration, we all know that staying on a chair for hours is not the most pleasant thing. That is why they are served breakfast. Apples, bananas, oranges… A breakfast full of vitamins, the children will need it for the activities that are prepared for them by us, the volunteers. Then sledding, snowfall, snow fight follows one another.

We celebrated birthdays with the cake that goes with it. I would say that it is one of the best moments. Celebrating a birthday in Pahumi is like a big family party, music, songs, cakes, smiles, a warm atmosphere that makes us happy. I think we all found a second family here in Romania. We are enjoying these moments that will remain engraved in our minds forever. I advise all young people reading these lines to live your life, to dare new things, to get out of your comfort zone. This was the emotional moment, but Pahumi’s life never stops. In fact, these months of December and January were the most emotional. Indeed, going home made us realize the life we lead, a crazy life. We all learned from this break.

 

_______________________________________________________________________________________________

PIERRE:

Coming back to France for me was an ordeal but at the sight of my family, friends, and girlfriend, all that fled to leave a broad smile and tears of happiness. It was for me the revelation, to live far from the family is not impossible but to live without it is impossible. We realize the beautiful things in life when we don’t have them. I took advantage of every second between the holidays, the New Year, the outings. I realized that life is beautiful when we do what we love. I evolved and I want to grow again and again, desires, projects were born. I wish everyone to feel fulfilled in their life and it will seem so much simpler. So good luck to all of you. Kisses.

KLARA :

To return home was a welcome change, at least for me, and a reminder that the life that I have spent 20 years building still awaits. But I could also sense that the time I spent in Romania already affected the way I think about the world and my place in it!

LUCIA :

After five months spent in Cluj, the reunion with the family for two weeks in Bucharest has accumulated many fine things that I missed. Or many fine people, better said.
We’ve spent probably the most beautiful Christmas in the last (many) years. We made secret Santa with our family, we decorated the Christmas tree (together with the cats, who decided that we have to give up glass globes and tinsel this year), we caroled ourselves at home, with the guitar, we watched old family footage and we spent the last day of the year in the mountains!

ANDI :

When asked 2-3 lines about his holiday, Andi said: „I kicked ass, climbed 2 divisions, learnt chess.”

BELTRAN: 

The best part of visiting my home was seeing again to all the people that I missed and worried about me, and spending time on my old routine to see the differences I’ve built. Now I can experience how strange would my daily life be to the other five volunteers, and even for me now that I’m used to live in another country

_______________________________________________________________________________________________

We would like to thank you for following us on our adventure, which is close to our hearts.

Ne vedem peste o lună! See you in a month!  À dans un mois!  ¡ Nos vemos en un mes !  Syns nästa månad!

 

Pierre Le Roux, european volunteer from France

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *